Skip to main content
representatives of the Roma community in Sliven

Информационни сесии в Сливен и Стралджа

Submitted by admin on 3 May 2023

Информационната кампания по проекта продължава. Екип на МОМ и представители на Консорциум НМЗМ-БАСП-ФЗПМ посетиха градовете Сливен и Стралджа и проведоха информационни сесии с хора от местните ромски общности.

representatives of the Roma community in Straldja
Много от ромите в двете населени места страдат от крайна бедност, безработица, ниско ниво на образование, неадекватни жилищни условия, лошо здравеопазване и благосъстояние.Това е и причина за интензивна миграция, насочена предимно към големите икономически центрове на страната и чужбина.

info session in Sliven

Срещите бяха посветени на основна на информация, свързана с живота и работата в чужбина. Присъстващите бяха запознати с особеностите на здравните, социалните и образователните системи в различните европейски държави. Водещите на събитието подкрепиха с реални примери насоките си към представителите на общността за добра информираност, планиране и изграждане на правилен подход преди заминаването им извън граница, за да бъдат сигурни, че ще имат достъп до социални и здравни услуги.

info session in Straldja

По време на информационните сесии бяха разискани и важните теми за риска от трафик и каналджийство, трудова и сексуална експлоатация, както и институции, осигуряващи съдействие за справяне с подобни проблеми.

Bulgarian