Skip to main content

За проекта

Проект „Повишаване на осведомеността на местните общности в областите със значително присъствие на ромско население по въпросите, свързани с убежище и миграция“

Проектът е финансиран от Норвежкия финансов механизъм - 2014-2021 г.

Обща цел на проекта:

Целта на проекта е да допринесе за повишаване на информираността на ромското население в областта на законодателството, регулиращо въпросите на убежището и миграцията, както и за риска от злоупотреба и експлоатация в България, Европейския съюз (ЕС) и Европейското икономическо пространство (ЕИП).

Лицата от целевата група ще получат информация за правата и задълженията, които имат при законна миграция в страните от ЕС/ЕИП и ще повишат знанията си по теми, свързани с убежище и миграция като трафик на хора и каналджийство, риск от трудова експлоатация в ЕС/ЕИП и защита от експлоатация, условия за престой и работа, достъп до социални и здравни услуги и други.

Целеви групи на проекта:

Ромски общности в България, които се характеризират с по-ниско образователно ниво, по-ниска правна култура, по-висока безработица, липса на средства или ниски доходи спрямо средните за страната. Това са все фактори, които в съвкупността си създават сегрегирани и маргинализирани махали, изложени на крайна бедност, дискриминация, ограничен достъп до услуги, липса на сигурност и висока престъпност, стимулиращи предприемането на високорискови начинания и закононарушения.

В допълнение, при провеждане на информационните кампании, насочени към повишаване на информираността за правата и задълженията на лица, търсещи убежище в България, и рисковете, свързани с подпомагане на каналджийство и трафик на хора, ще бъдат обхванати ромски общности в райони близки до граничните зони на страната или такива, които са разположени по трасетата на вътрешен трафик на мигранти от южната към западната и северната граници на България.

Дейности по проекта:

  • Разработване на цялостен анализ/оценка на положението на ромските общности по отношение на въпросите, свързани с миграцията, с цел по-добро насочване на темите, които ще бъдат обхванати в дейностите по проекта;
  • Организиране на информационни кампании за повишаване на осведомеността сред ромските общности по правните аспекти, свързани с правата на търсещите убежище и мигрантите без документи в България, вкл. трафик на хора и каналджийство;
  • Организиране на информационни сесии, дискусии, работни срещи, семинари и други събития за повишаване на осведомеността по въпросите, свързани с работа в ЕС/ЕИП, рискът и защитата от експлоатация, включително риск от трафик с цел трудова експлоатация и каналджийство, достъп до социални и здравни услуги и др.

Начална дата: 30 април 2020
Крайна дата: 30 април 2024
Срок за изпълнение: 48 месеца

Непосредствени задачи и предстоящи дейности за  периода 06.12.2021 – 31.03.2022 г.

1.    Финализиране на комуникационната стратегия.
1.1.    Комуникационни послания и други елементи на стратегията, които ще бъдат тествани (януари 2022 г.), включително ангажиране/привличане на местни авторитетни хора, които да подпомогнат разяснителната работа и да изградят доверие в общността.
1.2.    Ще се разработи мрежа от "комуникатори на проекта" във връзка с предстоящите информационни кампании.
2.    Ще се проведе еднодневен семинар за подготовката на информационните кампании по проекта, на който да се обсъдят информационните материали и времето за провеждане на информационните кампании (февруари 2022 г.).
3.    Изработване на информационни материали за планираните информационни кампании:
3.1.    900 плаката, 900 брошури, 1200 стикера, 500 чанти, 1000 календара, 1000 тениски, 1000 чаши, 500 спортни раници/чанти.
3.2.    Предстои да бъде изготвен видеоклип - предложението е той да бъде "разбит" на няколко кратки видеоклипа по всяка от подтемите в комуникационната стратегия, които могат да се използват заедно и поотделно. Тези подтеми ще бъдат придружени от съобщения в TikTok и FB, за да се подсили предложението.
3.3.    Освен това ще бъдат разработени мемове, банери, изображения, които са подходящи за споделяне онлайн и в социалните мрежи. По този начин средствата за достигане до целевите групи ще се използват по-ефективно и ще се привлече вниманието към кампаниите с кратки послания.
4.    Продължаване на информационните сесии от МОМ в социалните служби, където са настанени лица от целевата група.
5.    Планирани са информационни сесии за ромски медиатори в областните комисии на Националната комисия за борба с трафика на хора (графикът ще бъде съгласуван с НКБТХ).