Skip to main content

Резултати

Очаквани резултати

Целта на проекта е да допринесе за повишаване и подобряване на осведомеността и знанията на ромското население в областта на законодателството, регулиращо въпросите на убежището и миграцията, както и рискът от злоупотреба и експлоатация в България, Европейския съюз и Европейското икономическо пространство с оглед адресиране на проблема с ограничените знания на представителите на ромските общности в България по въпросите на убежището и миграцията.

Конкретният резултат от изпълнението на дейностите по проекта ще бъде свързан с подобряване на общественото съзнание на ромите в областта на въпросите, свързани с убежище и миграция.

Постигането на конкретния резултат ще бъде удостоверено със следните индикатори, които ще бъдат постигнати при изпълнение на дейностите по проекта:

  • Брой проведени кампании за повишаване на осведомеността – 3;
  • Брой местни общности, в които са проведени информационни дейности – най-малко 3;
  • Брой на проведени информационни сесии, дискусии, семинари и други събития за повишаване на осведомеността – минимум 36.
  • Брой на достигнати граждани от ромски произход – минимум 700.

 

Целите на проекта, дейностите обхванати в проекта и очакваният конкретен резултат ще допринесат пряко за повишаване на информираността на ромската общност в България по отношение на специфичните теми, свързани с миграцията и убежището. От една страна ще се повиши информираността на ромската общност за закононарушенията, които се извършват при подпомагане на незаконната миграция на граждани от трети страни към България и през България към ЕС/ЕИП, включително незаконните дейности по предоставяне на неистински адреси на мигранти, осигуряване на нелегално временно жилищно настаняване, осигуряване на транспортни средства и съдействие за превоз на нередовни мигранти на територията на България, опасностите от трафик на хора и превенция на тази незаконна дейност и т.н. От друга страна дейностите по проекта ще допринесат пряко за адресиране на липсата на информация и познания сред ромската общност по отношение на правата и задълженията им при евентуална миграция на граждани от ромската общност към страни от ЕС/ЕИП, включително относно техните права и задължения след пристигане на територията на съответната държава, правата и задълженията им свързани с право на труд, право на законно пребиваване, права и задължения, свързани със социално и здравно осигуряване, достъп до образование и т.н.