Skip to main content

Партньори

„Консорциум НМЗМ - БАСП - ФЗПМ” ДЗЗД обединява три неправителствени организации: Национална мрежа на здравните медиатори, Българска асоциация по семейно планиране и сексуално здраве и Фондация „Здравни проблеми на малцинствата“. Екипът на трите организации е мултидисциплинарен и включва широк кръг от експертиза в областите на здравеопазване, социология, културология, интеграция на уязвими групи, етнически общности. Дейностите на специалистите са свързани, както със събиране на данни, комуникация с институции, застъпничество, обучение, и супервизия на ресурсни хора, така и с активна работа на терен директно сред целевите общности.

Сдружение “Национална мрежа на здравните медиатори”

Сдружение “Национална мрежа на здравните медиатори” е учредено през 2007 г. от здравни медиатори, обучители на здравни медиатори, здравни специалисти и експерти в областта на социологията, културата и социалните дейности с цели:

  • Да работи за подобряване на достъпа на уязвими групи до здравни услуги през утвърждаване на модела на здравното медиаторство;
  • Подбор, обучение на здравни медиатори;
  • Подкрепа и застъпничество на местно, регионално, национално и международно ниво за развитие на (здравно-)медиаторни програми в България и в Европа;
  • Продължаващо обучение и повишаване на квалификацията на ЗМ, работещи на територията на България и обмяна на опит, включително извън пределите на страната;
  • Въвеждане на добри практики за подобряване на достъпа до здравни и социални услуги на уязвимите групи;
  • Изпълнение на проекти, свързани с повишаване на информираността на ромските общности по здравни и социални теми.

През 2020 г. здравните медиатори в България са 260, работещи на делегиран бюджет към 138 общини. През 2021 г. с цел разширяване на покритието на здравно-медиаторната програма, ще бъде отпуснат бюджет за работата на 290 здравни медиатори. Здравните медиатори имат сериозен опит за работа в различни по тип и големина уязвими ромски общности в целевите общини. Практикуващите здравни медиатори в България, с малки изключения, са членове на Сдружение „Национална мрежа на здравните медиатори“ и участват в изпълнението на различни проекти, свързани с тяхната компетентност .

Фондация “Здравни проблеми на малцинствата” (ФЗПМ)

Фондация “Здравни проблеми на малцинствата” (ФЗПМ) е създадена през 1997 г. като НПО в обществена полза със седалище в София.

Екипът на ФЗПМ е интердисциплинарен и включва лекари, психолози, педагози, социални работници и активисти, представители на различни етнически групи и работи за решаването на здравните проблеми на ромите от 1994 г. Работи успешно с координатори роми от цялата страна, както и с местните ромски фондации. Ангажира и обучава ромски медицински персонал.

В процеса на своята работа между 1994 и 1997 г., свързана с решаването на здравните проблеми на ромите, екипът на ФЗПМ достигна до убеждението, че за постигането на трайни положителни резултати в тази насока е необходимо предварително и успоредно с това да бъдат решени много социални проблеми на малцинствените групи. Това породи идеята да бъде разширен първоначалният научноизследователски и здравно-ориентиран профил на нашата дейност, като бъде създадена фондация с много по-широка социална ориентация. Така след създаването на ФЗПМ екипът ни започна да работи по изпълнението на различни медико-социални проекти.

Българска асоциация по семейно планиране и сексуално здраве (БАСП)

Българска асоциация по семейно планиране и сексуално здраве (БАСП) е неправителствена организация, основана през октомври 1992 г, регистрирана е в публичния регистър като сдружение с нестопанска цел в обществена полза. Целите на БАСП са фокусирани върху промотирането и предлагането на качествени съвременни услуги в областта на репродуктивното здраве, предоставянето на информация и обучения в областта на здравното и сексуално образование, безопасния секс и контрацепцията, застъпничеството за групи в неравностойно положение. Целевите групи на организацията са разнородни – млади хора, младежи от институциите, етнически малцинства в неравностойно положение (с основен фокус роми), здравни специалисти, общинска и публична администрация, НПО екипи, учители, университетски преподаватели, жени в отдалечени и селски региони, затворници, журналисти и много други.

БАСП има свои центрове в страната, а също партнира на местно ниво с редица общини и неправителствени организации в цялата страна, с което подсигурява национално покритие на своите инициативи и разпространение на информация и материали по различни действащи информационни канали. Асоциацията има 6 щатни служители и 20 нещатни сътрудници. През 2019 г. организацията беше подпомагана и от над 240 доброволци. Членовете на БАСП, които изграждат екипа, управителното тяло и доброволческия ресурс на организацията, са представители на различни професионални съсловия: лекари, акушерки, медицински сестри, юристи, журналисти, педагози, психолози, икономисти, социални работници, здравни медиатори, млади хора, представители на целевите групи по проектите на БАСП. Това многообразие на професионална и социална експертиза спомогна организацията да реализира успешно над 75 проекта, финансирани от над 50 различни донори и донорски програми.