Skip to main content
обучение в Сливен

Обучение за здравни, образователни и трудови медиатори от област Сливен

Submitted by admin on 20 June 2022


На 17 юни 2022 г. MOM България, в партньрство с Местната комисия за борба с трафика на хора (МКБТХ), гр. Сливен и Община Сливен проведе обучение на тема "Трафик на хора: причини, идентификация и закрила на жертвите", с участието на 27 здравни, образователни и трудови медиатори от Oбласт Сливен.
 

обучение в Сливен


Обучението беше открито от Пепа Чиликова – заместник-кмет "Хуманитарни дейности" на Община Сливен и председател на МКБТХ - Сливен, която постави акцент върху мащабите на престъплението трафик на хора и ключовата роля на сътрудничество и координация на действията на всички институции, имащи отношение към проблема с цел по-добра превенция и противодействие, както и идентификация и закрила на жертвите.

В рамките на обучението участниците надградиха знанията и уменията си относно процеса на превенция на трафика на хора с основна стратегическа цел последваща превантивна работа сред местните общности. Получиха практическа информация относно легалните възможности за работа в Европейския съюз, с фокус стъпките за безопасна миграция и справедлив труд, рисковете от попадане в трафик на хора с цел трудова и сексуална експлоатация. Постави се акцент и върху другите форми на трафик като принудителни бракове, принудителна просия, принудителна престъпност, трафик на бременни жени с цел продажба на новородените им и трафик с цел отнемане на органи, телесни течности, тъкани и клетки.
 

обучение в Сливен

По време на дискусиите се обсъдиха реални случаи от практиката, насочвайки вниманието върху начините за подаване на сигнали за потенциални жертви на трафик на хора.

 

Bulgarian